29 Tháng Mười Một 2020
Danh bạ thư điện tử cán bộ, công chức

#

Họtên

Chức vụ
(Đảng, Chính quyền)

E-mail

1

Nguyễn Quang Linh

thư Đoàn Thanh niên

nqlinh.hp.q9@tphcm.gov.vn

2

Bùi Dũng

Công chức ĐC-XD-ĐT

btdung.hp.q9@tphcm.gov.vn

3

Phạm Tấn Đủ

Công chức ĐC-XD-ĐT

ptdu.hp.q9@tphcm.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Công chức XD-ĐT-MT

ntthang.hp.q9@tphcm.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Công chức VP-TK

nthyen.hp.q9@tphcm.gov.vn

6

Thân Thị Minh Ngọc

Công chức VP-TK

ttmngoc.hp.q9@tphcm.gov.vn

7

Nguyễn Ái Trân

Công chức Văn hóa - Xã hội (Hỗ trợ Hộ tịch)

natran.hp.q9@tphcm.gov.vn

8

Huỳnh Thị Huệ Chi

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

hthchi.hp.q9@tphcm.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngân

Công chức Tài chính - Kế toán

ntngan.hp.q9@tphcm.gov.vn

10

Nghiêm Thị Dung

Công chức Tài chính - Kế toán

ntdung.hp.q9@tphcm.gov.vn

11

Đồng Thị Chiến

Công chức Văn hóa - Xã hội

dtchien.hp.q9@tphcm.gov.vn

12

Trần Minh Tùng

CHT.BCHQS

tmtung.hp.q9@tphcm.gov.vn

13

Hồ Thị Kim Ngân

ĐV, Phó Chủ tịch Hội LHPN

htkngan.hp.q9@tphcm.gov.vn

14

Phạm Hoàng Thông

Phó Chủ tịch UBMTTQ VN

phthong.hp.q9@tphcm.gov.vn

15

Nguyễn Thạch Thảo

Phó thư Đoàn Thanh niên

ntthao.hp.q9@tphcm.gov.vn

16

Phạm Thùy Vân

ĐV, Thường trực Khối vận

pvtvan.hp.q9@tphcm.gov.vn

17

Nguyễn Thanh Sơn

ĐV, Cán bộ Tổ chức, Tuyên giáo

ntson.hp.q9@tphcm.gov.vn

18

Thị Thu Hảo

ĐV, Cán bộ Văn phòng ĐU

mtthao.hp.q9@tphcm.gov.vn

19

Nguyễn Tiến Lộc

Cán bộ phụ trách Kinh tế

ntloc.hp.q9@tphcm.gov.vn

20

Nguyễn Trung Nam

Cán bộ phụ trách Văn hóa -TT-GĐ

ntnam.hp.q9@tphcm.gov.vn

21

Nguyễn Tấn Hạnh

Cán bộ LĐTB-XH (phụ trách Trẻ em, QLNSCNTHNCĐ)

nthanh.hp.q9@tphcm.gov.vn

22

Trần Thị Minh Trân

Cán bộ Dân số -KHHGĐ

ttmtran.hp.q9@tphcm.gov.vn

23

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Cán bộ Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

nthphuong.hp.q9@tphcm.gov.vn

24

Nguyễn Minh Khánh

CHPQS

nmkhanh.hp.q9@tphcm.gov.vn

25

Trần Hồng Phú

CHPQS

thphu.hp.q9@tphcm.gov.vn

26

Phạm Thành Trung

Thống QS

pttrung.hp.q9@tphcm.gov.vn

27

Ngụy Thị Huyền

Cán bộ Bình đẳng giới - Trẻ em

nthuyen.hp.q9@tphcm.gov.vn